לכל שאלה, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה. משך התשלום מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח או עד תום תקופת הביטוח המוקדם מבניהם. בתקופה בה ישולם הפיצוי החודשי ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות בפוליסה.

ביטוח מחלות קשות

ביטוח לקבלת תגמולי ביטוח חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה מתוך רשימת המחלות המפורטת בפוליסה.


ביטוח מנהלים

סוג של ביטוח חיים, הכולל מרכיב חיסכון, המבוסס על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים) הפרמיה מוקצית לסיכונים השונים ולחיסכון.
הסיכונים המכוסים הינם מקרה מוות, אובדן כושר עבודה. המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה.
ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, וזכאי להטבות מס שונות למעביד ולעובד.

ביטוח משכנתא

סכום ביטוח למקרה מוות בלבד. סכום הביטוח משתנה בהתאם ליתרת ההלוואה בלוח הסילוקין. במקרה פטירה של המבוטח במהלך תקופת הביטוח, החברה תשלם לבנק את יתרת חוב ההלוואה. סכום הביטוח הנותר, אם יש כזה, ישולם למוטבים.מוטב

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב. בעל הפוליסה רשאי לעדכן את המוטבים ע"פ רצונו.
 

מוטב בלתי חוזר

גוף או אדם הרשומים בפוליסה כמוטבים, לא ניתן לשנות רשום זה ללא אישורם בכתב, בניגוד למוטב רגיל שבעל הפוליסה יכול לשנותו על פי רצונו מעת לעת ע"י מכתב חתום ששלך לחברת הביטוח. השימוש במוטב בלתי חוזר משמש בעיקר לרכוש משועבד, או להלוואה בנקאית (משכנתא) בהן המלווה נקבע כמוטב בלתי חוזר. 
 

קימום סכום ביטוח לאחר הנזק

כאשר נגרם נזק לרכוש מבוטח ומשלמים פיצוי למבוטח, קטן סכום הביטוח בסכום ששולם עבור הנזק. 
 
דוגמא: סכום ביטוח 100,000 ש"ח, נגרם נזק ושולמו פיצויים בסך 30,000 ש"ח, סכום הביטוח יעמוד מרגע זה ועד לגמר הפוליסה על סך 70,000 ש' בלבד. על מנת למנוע מצב של תת ביטוח, יש לשלם תוספת פרמיה ולהגדיל את סכום הביטוח לערכו הריאלי לפעולה זו קוראים: "קימום סכום הביטוח לאחר הנזק". 
 
אם הנזק טוטאלי ושולמו פיצויים מלאים, הביטוח הסתיים ויש להוציא פוליסה חדשה. 
 
תת ביטוח

נקרא גם "ביטוח חסר" - סכום הביטוח צריך לבטא את הערך הריאלי של הרכוש המבוטח, במידה וסכום הביטוח קטן מהערך הממשי של הרכוש, רואים את המבוטח כמבטח עצמו לגבי יתרת הסכום במקרה של נזק. 
 
דוגמא :בית ששוויו 500,000 ש"ח , בוטח בסכום של 250,000 ש"ח בלבד, נוצר כאן תת- ביטוח. 
 
אם יישרף הבית, יקבל המבוטח רק 250,000 ש"ח שהם בכל מקרה פחות מהערך הריאלי של הבית.
 
במקרה שהנזק חלקי לדוגמא : בסך 100,000 ש"ח, מתעוררת שאלה איזה חלק נשרף, החלק המבוטח או החלק שאינו מבוטח? 
 
מכיוון שהרכוש בוטח במחצית ערכו הריאלי, רואים את המבוטח כנושא במחצית הנזק ולכן יקבל פיצוי בסך של 50,000 ש"ח בלבד. 
 

משכורת מבוטחת

נתון מחושב ברמת פוליסה ספציפית בתכנית ביטוח מנהלים, על פי התשלום האחרון לשנת המס. מבוסס על הנחה שמרכיב הפיצויים בפוליסה מהווה 8.33% מהשכר המבוטח ובהעדר מרכיב פיצויים, בהנחה שמרכיב התגמולים בפוליסה מהווה 5% מהשכר המבוטח.

תקופת הכשרה

תקופה רצופה המתחילה, לגבי כל מבוטח בפוליסה, במועד שצוין בדף פרטי הביטוח כמועד תחילת הביטוח של אותו מבוטח ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל פרק, לגבי מקרה הביטוח עפ"י אותו פרק.

ריסק

ביטוח למקרה מוות ללא מרכיב חיסכון. סכום הביטוח בתוכנית זו ישולם למוטב בסכום חד פעמי, במקרה פטירת המבוטח שארע תוך תקופת הביטוח.